Algemene verkoopsvoorwaarden

Circular. Sustainable.Together.
 1. De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.
 2. Leveringstermijnen worden slechts bij benadering gewaarborgd en de verkoper is niet verantwoordelijk voor een eventuele vertraging.
 3. De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling.
 4. Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst der goederen, bij de firma AGRICON nv, ingediend te worden.
 5. De goederen zijn behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst betaalbaar binnen de 21 dagen na factuurdatum. Bij niet stipte betaling loopt er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele nalatigheidsinterest van 12% per jaar tot op de dag van betaling.
 6. Tevens wordt het op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag van rechtswege, zonder ingebrekestelling, ten titel van conventionele schadevergoeding op forfaitaire wijze verhoogd met 10% en met een minimum van €50,00.
 7. Indien het krediet van de koper een minder gunstige keer neemt, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het contract, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Ingeval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.
 8. In geval van niet betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 12% te verhogen, met een minimum van €25,00.
 9. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopsovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen het uitsluitend eigendom van de verkoper en kunnen deze ingeval van niet tijdige betaling door de verkoper worden teruggevorderd. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de koper de risico's van verlies, vernietiging of beschadiging van de goederen draagt en dit vanaf de aflevering ervan.
 10. Deze factuur is betaalbaar te Balen. Het uitschrijven van handelseffecten laat dit principe onaangetast.
 11. Ingeval van betwisting is enkel de rechtbank van Turnhout bevoegd en zullen de gewone gemeenschappelijke regels van het Belgisch Burgelijk Wetboek inzake de koop-verkoop toepasselijk zijn. 12. Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met Agricon tot het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten, zijn uitsluitend de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Agricon van toepassing.